Sun, 10 / 2020 | helios

Ban thờ đục ngũ phúc.Chạy cổ chữ công.Chân 10cm.Cao 127cm.Mặt rộng 67cm.Dài 153cm.Hoàn thiện bằng sơn PU trong ngoài như nhau. sourceBan thờ đục ngũ phúc.Chạy cổ chữ công.Chân 10cm.Cao 127cm.Mặt rộng 67cm.Dài 153cm.Hoàn thiện bằng sơn PU trong ngoài như nhau.

source

Bài viết cùng chuyên mục