Wed, 11 / 2020 | helios

Mời các bạn đạo tham khảo thêm kinh sách và các bài giảng của Đức Thầy Vô Danh Thị tại website: và cũng như tham khảo thêm các website khác: Kênh Youtube Channel: Di Lạc Kỷ Nguyên: Phật Di Lạc Nhập Thế: Phật Di Lạc Xuất Thế: Di Lạc Bạch Vân Kỳ Thi Ca: Copyright*1995 […]Mời các bạn đạo tham khảo thêm kinh sách và các bài giảng của Đức Thầy Vô Danh Thị tại website:

và cũng như tham khảo thêm các website khác:

Kênh Youtube Channel:
Di Lạc Kỷ Nguyên:
Phật Di Lạc Nhập Thế:
Phật Di Lạc Xuất Thế:
Di Lạc Bạch Vân Kỳ Thi Ca:

Copyright*1995 by HOÀNG NGỌC SƠN.
All rights reserved.
Published by
TRUNG TÂM ĐẠO HỌC THÁI BÌNH
QUẦN TIÊN HỘI CANADA
Thư ký Hoàng Theresa
Mobile: 780-807-7140 Canada
Email: [email protected]

source

Bài viết cùng chuyên mục