Wed, 10 / 2020 | helios

Hồi hướng Cực Lạc. Con xin hồi hướng Công đức tu hành Về khắp tất cả Con và chúng sinh Nghiệp chướng tiêu trừ Căn lành tăng trưởng Khi mạng gần chung Biết trước giờ chết Thân không bệnh khổ Tâm không sợ hãi Phật và thánh chúng Cùng đến tiếp dẫn Con về Cực […]Hồi hướng Cực Lạc.

Con xin hồi hướng
Công đức tu hành
Về khắp tất cả
Con và chúng sinh
Nghiệp chướng tiêu trừ
Căn lành tăng trưởng
Khi mạng gần chung
Biết trước giờ chết
Thân không bệnh khổ
Tâm không sợ hãi
Phật và thánh chúng
Cùng đến tiếp dẫn
Con về Cực Lạc
Sen nở thấy Phật
Được nghe thuyết pháp
Sớm mau giác ngộ
Cứu độ chúng sinh

Thích Trí Siêu

source

Bài viết cùng chuyên mục