Wed, 10 / 2020 | helios

Sập thờ ,cửa võng khám thờ ngai ,đỉnh đồng tất cả mới hoàn thiện xong và được chuyển tới lắp đặt cho nhà thờ Dòng họ Bùi ở Kim Sơn Phát Diệm Ninh Bình #saptho #bantho #Cuavong #Cuonthu #Caudoi #NhaTho sourceSập thờ ,cửa võng khám thờ ngai ,đỉnh đồng tất cả mới hoàn thiện xong và được chuyển tới lắp đặt cho nhà thờ Dòng họ Bùi ở Kim Sơn Phát Diệm Ninh Bình #saptho #bantho #Cuavong #Cuonthu #Caudoi #NhaTho

source

Bài viết cùng chuyên mục