Sun, 10 / 2020 | helios

Chùa Chúc Thọ còn có tên là chùa Thủ Huồn, do tích ông Thủ Huồn sau khi xuống âm phủ, đã thấy tội ác của mình nên đã bán cả gia sản để làm phước, xây chùa. Chùa đã được trùng tu nhiều lần. Chùa còn bảo tồn ba pho tượng Phật cổ bằng gỗ […]Chùa Chúc Thọ còn có tên là chùa Thủ Huồn, do tích ông Thủ Huồn sau khi xuống âm phủ, đã thấy tội ác của mình nên đã bán cả gia sản để làm phước, xây chùa. Chùa đã được trùng tu nhiều lần. Chùa còn bảo tồn ba pho tượng Phật cổ bằng gỗ và bộ tượng A-la-hán cao 0,74m bằng đất nung ở thế kỷ 19
Phim do Kenh STD thực hiện 0913645752

source

Bài viết cùng chuyên mục