Sun, 11 / 2020 | helios

Nguồn: WGPSG: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế và ban các bí tích cho các em Rước Lễ Lần Đầu – Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước lễ Trọng thể, vào lúc 17g30 ngày 9-6-2018 tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. sourceNguồn: WGPSG: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế và ban các bí tích cho các em Rước Lễ Lần Đầu – Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước lễ Trọng thể, vào lúc 17g30 ngày 9-6-2018 tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

source

Bài viết cùng chuyên mục