Wed, 11 / 2020 | helios

Trích từ bài giảng của TT Giác Giới năm 2001 – 2003 tại chùa Siêu Lý, Vĩnh Long. Dĩa MP3 #07 – Bài thu âm 21, 22, 23, 24, 25. sourceTrích từ bài giảng của TT Giác Giới năm 2001 – 2003 tại chùa Siêu Lý, Vĩnh Long. Dĩa MP3 #07 – Bài thu âm 21, 22, 23, 24, 25.

source

Bài viết cùng chuyên mục